INDIVID

Benefitet

 • Ndermjetesim me bankat per kredi konsumtore me afat deri ne 5 vjet
 • Produktet e shitura me financim me kredi ofrojne garanci deri ne 10 vjet me kontrate mirembajtje
 • Aprovim I shpejte dhe pa shume procedura
 • Norma interesi shume konkuruese
 • Asistence ne plotesimin e dokumentacionit te nevojshem
 • Mundesi perfitimi te granteve per produkte specifike

Dokumentat e nevojshme

 • Dokument Identifikimi
 • Dokumentacion qe verteton te ardhurat
 • Certifikate Familjare
 • Ne varesi te vleres mund te nevojitet garantor

BIZNES

Benefitet

 • Mundesi financimi me Banka ose me Shoqeri Leasing deri ne 7 vjet
 • Produktet e shitura me financim me kredi ofrojne garanci deri ne 10 vjet me kontrate mirembajtje
 • Aprovim I shpejte dhe pa shume procedura
 • Norma interesi shume konkuruese
 • Asistence ne plotesimin e dokumentacionit te nevojshem
 • Mundesi perfitimi te granteve per produkte specifike

Dokumentacion i nevojshem

Dokumentacion Ligjor
 • Ekstrakt nga QKB
 • Statut
 • Akt Themelimi
 • Nipt
 • ID e Administratorit dhe Ortakeve
Dokumentacion Financiar
 • Bilanci i kompanisë për dy vitet e fundit
 • FDP mujore te xhiros te vitit aktual
 • Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që nuk jeni debitor për shlyerje të taksave dhe tatimeve. (online)
 • Oferta e pajisjeve që do të financohen, dërguar nga shitësi / furnitori me përshkrimet dhe detaje teknike të pajisjeve. (Pro-Forma Invoice, nëse ka)
 • Prezantim i kompanisë. Një historik i shkurtër.